چه کنیم

Arka PlanKOMİSYOM

کمیسیون فیلم

Arka PlanCREW 2

خدمه

Arka PlanRENTAL2

دوربین اجاره ای

Arka PlanKOMİSYOM

کمیسیون فیلم

Arka PlanCREW 2

خدمه

Arka PlanRENTAL2

دوربین اجاره ای

Arka PlanCAST 1

بازیگر

Arka PlanSANAT

طراحی هنری

Arka PlanSENARYO

سناریو

Arka PlanCAST 1

بازیگر

Arka PlanSANAT

طراحی هنری

Arka PlanSENARYO

سناریو